Logo der Universität Wien

BSc Physik

zu den Formularen

MSc Physik

zu den Formularen

MSc Computational Science

zu den Formularen

BEd UF Physik

zu den Formularen

Lehramt Diplom UF Physik (190 412)

zu den Formularen

Doktoratsstudium ALT 091 411

zu den Formularen

Doktoratsstudium NEU 791 411 / 796 605 411

zu den Formularen

Formulare für Lehrende

zu den Formularen

Sonstige Formulare

Nostrifizierungsantrag

SSC Physik
Universität Wien
Boltzmanngasse 5
1090 Wien

T: +43-1-4277-516 01
Universität Wien | Universitätsring 1 | 1010 Wien | T +43-1-4277-0